Alles weergeven Alles Gepland Niet-gepland Voltooid Beantwoord Geen status Sorteren op nieuwste bericht Nieuwste bericht Recente activiteit Stemmen Opmerkingen
Het jeugdhulpveld kent een evolutie naar multifunctionele centra (MFC). Hoe sluit de logica can ‘modules jeugdhulp’ hierbij aan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Flexibilisering naar onder kan voor MFC’s. Kan dat ook voor CKG’s op eigen initiatief? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Moet je voor aanpassing zorgzwaarte altijd terug voor een multidisciplinair team voor herindicatie? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan de ITP ook modules voor volwassen hulpverlening indiceren? Bv een 17j die 2 jaar wacht op geïndiceerde hulp kan die hulp dan nog gestart worden of moet de cliënt dan daarna toch nog naar PEC voor ticket volwassenen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Blijft er de mogelijkheid om een naadloos traject te lopen met 1 gezin of moet je telkens terug ITP en wachtlijst? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wordt de cliënt steeds uitgenodigd door het team indicatiestelling of enkel op vraag van de cliënt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan het team Indicatiestelling het voorstel van indicatiestelling van een multidisciplinair team nog wijzigen? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Het indicatiestellingsverslag bepaalt de duur van de hulp. Vanaf wanneer begint die duur te lopen: van zodra de hulp is opgestart of van zodra het indicatiestellingV is opgemaakt? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
De comités bijzondere jeugdzorg dienden bij een beoordeling van een hulpvraag na te gaan of er sprake was van een problematische opvoedingssituatie (POS). Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan je zonder multidisciplinair team verslag naar ITP voor VAPH-modules? Bv als je gezin al 2j in RTJ-begeleiding hebt, er is immers al een diagnose om RTJ op te starten? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
IMB en PAB zijn aparte TM maar worden behandeld in dezelfde ITP. Niet alle multidisciplinair team’s doen aan diagnose en indicatie voor IMB en PAB. Moet je dan naar 2 multidisciplinair team’s en heb je dan 2 contactpersonen (bv COS en mutualiteit)? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Contactpersoon: is dat op individu (elektronische handtekening) of op niveau voorziening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Het SDJ en het OCJ zijn ook multidisciplinair team’s, zullen zij ook aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als de andere multidisciplinair team’s? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan een voorziening NRTJ naar de ITP voor een cliënt die zich rechtstreeks aanmeldt bij bv MPI? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Bij een tienermoeder met meerdere kinderen: moeten er dan meerdere A-documenten ingevuld worden? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer je als hulpverlener werkt met één van de minderjarigen in een gezin en er komt een bijkomende specifieke vraag voor een ander kind in het gezin, wie zal dan de aanmelder zijn voor dat kind? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Bij intake kan het meteen duidelijk zijn dat module NRTJ noodzakelijk is, instructie is dan niet te beginnen met RTJ-module, maar wat in tussentijd dat aanvraag ITP loopt? Wat indien situatie risicovol is? Kan CKG dan toch starten met RTJ? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Gestart in RTJ maar omwille van nood aan intensieve hulpverlening werd de stap gezet de ITP. Terwijl de procedure binnen de ITP loopt, is looptijd RTJ-module voorbij. Wat dan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is combinatie van module RTJ en NRTJ mogelijk? In ieder geval moet combinatie met ‘logeren’ en ‘kortverblijf’ kunnen. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan er een rechtstreeks toegankelijke verblijfsmodule komen beperkt in tijd? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Worden de DOP's (Diensten OndersteuningsPlan) tot Brede Instap gerekend? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Bezorgdheid rond profilering naar de doelgroep toe: inloopteams vrezen dat het laagdrempelige van hun werking op de helling zal komen staan als ze teveel gaan worden ingeschakeld binnen integrale jeugdhulp. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Is de brede instap de toegangspoort naar de rechtstreeks toegankelijke hulp? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Kan de functie bemiddeling worden ingezet als er een aanmelding is gebeurd bij een Gemandateerde Voorziening? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wanneer kan men bemiddeling inroepen en wat zijn de grenzen ervan? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Welke verwachtingen omtrent feedback kan politie formuleren ten aanzien van diensten ‘brede instap’ na doorverwijzing cliënten? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Je moet jongeren beschermen tegen een loyaliteitsconflict met hun ouders. Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Overlegstructuur: de gebruikers (VGPH) vragen zich af waar hun plaats in heel de toekomstige werking is (ROG, RPC, RIG,…)? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Zijn er decretale bepalingen (of andere richtlijnen) die zeggen aan wie en hoe NRTJ verantwoording en verslaggeving dient af te leggen? Wie bepaalt contact en verblijfsregelingen met de context? Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen
Wat is de plaats van de IBE's in het 'grondplan'? (schema vernieuwe jeugdhulplandschap) Dave Geentjens 1 opmerking 0 stemmen Geen